کارگاه طراحی  پرسشنامه

کارگاه کارآزمائی بالینی

کارگاه مرجع نگاری

کارگاه مرور سیستماتیک


کارگاه مطالعات تاریخ علوم پزشکی و طب سنتی

کارگاه شیوه های گرداوری اطلاعات

کارگاه مطالعات تجربی علوم پایه

کارگاه مطالعات تحلیلی

کارگاه مطالعات مشاهده ای توصيفي

کارگاه نحوه ارایه مقاله در کنگره ها

كارگاه نحوه نگارش، ارسال و چاپ مقاله

کارگاه ‏نقشه مفهومي

کارگاه نگارش سایر انواع مقالات

برنامه كارگاه نگارش علمی مقاله اصیل

برنامه كارگاه اخلاق در پژوهش

برنامه كارگاه اخلاق در نشر

برنامه کارگاه آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی

برنامه کارگاه آشنایی با موتورهای جستجو و بانک های اطلاعاتی

Office برنامه مجموعه کارگاه هاي آشنائي با نرم افزار هاي

برنامه کارگاه انگلیسی کاربردی در نگارش مقالات علمی

برنامه كارگاه پروپوزال نویسی

برنامه کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد

   data analysis برنامه كارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده ها

برنامه کارگاه نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه

برنامه کارگاه تعریف مساله و فرضیه سازی

​برنامه كارگاه خلاقیت و نو آوري

​برنامه كارگاه شيوه مطالعه مقاله علمي

  SPSSآمار مقدماتی و آشنایی با نرم افزار