فرم در خواست برگزاری کارگاه
نام و نام خانوادگی درخواست کننده
سمت اجرایی در کمیته
نوع حیطه کارگاه
عنوان کارگاه
مدرس پیشنهادی
مدرس میتواند از اعضای هیئت علمی دانشگاه ، دانشجویان و یا سایر افراد غیر عضو در دانشگاه باشد
تاریخ پیشنهادی برگزاری
محل پیشنهادی جهت برگزاری
گروه هدف
سایر توضیحات