تمامی دانشجویان رشته های تحصیلی مختلف شامل داروسازی ، پزشکی ، دندان پزشکی، مدیریت ، بهداشت ، پیراپزشکی ، بین الملل و پرستاری و مامایی در تمامی مقاطع تحصیلی مختلف شامل دکتری ، کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی میتوانند تمامی پایان نامه های تحصیلی خود را از طریق شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی به تصویب رسانند .


شرایط ارسال پایان نامه شامل به صورت زیر می باشد:
1. تصویب پایان نامه در کمیته پایان نامه های دانشکده مربوطه
2. تایید عنوان پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه

مزایای ارسال پایان نامه:

1. اولویت پرداخت و ثبت قرارداد تمامی پایان نامه های مصوب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

2. مجری بودن دانشجو در پایان نامه خود و استفاده از مزایای مجری بودن در رزومه و واحد استعداد های درخشان

3. استفاده از گروه مشاوره پایان نامه های کمیته تحقیقات دانشجویی از مراحل پروپوزال نویسی ، تصویب طرح ، جمع آوری داده ها ، تجزیه و تحلیل آماری ، نوشتن پایان نامه و مقاله و ارسال مقاله به مجلات مربوطه به صورت رایگان (به صورت تنها راهنمایی و آموزش)

* تمامی پایان نامه های زیر یک میلیون تومان مصوب کمیته پایان نامه های دانشکده پزشکی(کارورزی و دستیاری) موظف به ارسال به کمیته تحقیقات دانشجویی می باشند.