روند تصویب پایان نامه در کمیته تحقیقات دانشجویی بدین شکل میباشد:

1-تصویب پایان نامه در کمیته پایان نامه ها واقع در بیمارستان افضلی پور

2-فرستادن کل پروپوزال پایان نامه از طریق سامانه پژوهشی(resauto.kmu.ac.ir) .عزیزان توجه داشته باشند پروپوزال خود را از طریق اکانت مجری طرح(استاد مشاور) برای کمیته تحقیقات دانشجویی بفرستند.

3-بعد از ارسال ،پروپوزال در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی بررسی شده و نتیجه آن به اکانت مجری طرح باز گردانده میشود.

4-برای تحویل نامه تصویب پروپوزال در کمیته پایان نامه ها، به کمیته تحقیقات دانشجویی ،میتوانید روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 الی 14 به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در  معاونت پزوهشی دانشگاه(چهار راه طهماسب آباد) مراجعه نمایند.

مراحل اداری ارسال پایان نامه های دانشجویی در دانشگاه:
1. تكميل و ارائه پيش نويس طرح به مسئولين پژوهشي دانشكده و ثبت آن
2. ارائه طرح پيشنهادي به شوراي پژوهشي گروه مربوطه جهت بررسي و انجام تغييرات احتمالي در گروه مربوطه
3. تصويب موضوع در شوراي پژوهشي گروه
4.تصويب موضوع در شوراي کمیته پایان نامه
5. ارائه طرح مصوب به شوراي پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجویی
6. تصويب موضوع در شوراي کمیته تحقیقات دانشجویی
7.ارائه طرح مصوب کمیته به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
8. ثبت در فهرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و تعيين كارشناسان جهت بررسي هاي كلي
9.تكميل اطلاعات و قرار گرفتن طرح در دستوركار شوراي پژوهشي دانشگاه(در خصوص هزینه های بالای 4700هزار تومان)
10.تصويب موضوع در شوراي پژوهشي دانشگاه
(در خصوص هزینه های بالای 4700هزار تومان)
11.اعلام به مجري و مقدمات قرار داد از طرف کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه