راه های ارتباط با کمیته تحقیقات دانشجویی:

سرپرست کمیته:  دکتر داوود کلانترنیستانکی      d.kalantar@kmu.ac.ir                                           09355175510

دبیر کمیته: حامد اکبری                  09171387219                  hamedakbari6989@gmail.com

شورای مرکزی کمیتهkmsrc1@gmail.com شورای پژوهشی کمیته:kmsrc2@gmail.com

 آدرس گوگل گروپ کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان : kmsrc@googlegroups.com

شماره تماس

دانشکده

دبیران دانشکده ها

 

سمت

شماره تماس


اعضای
شورای مرکزی

 


۰۹397252127


پرستاری و مامایی


ساره ابراهیمی پور

 

سرپرست کمیته تحقیقات


09355175510


 


داوود کلانترنیستانکی۰۹۱75566803بهداشتجاسم زارعی

 


دبیر دانشگاه

۰۹۱۳۸۴۵۴۶۲۹امیرمحمد ناظری

۰۹395572632

پیراپزشکی

فاطمه زارعی

 

انفورماتیک

09368695289


مرضیه محمودی

 


۰۹171396782دندانپزشکیاحسان ایرانمنش

 انفورماتیک


۰۹۱۳۸۴۴۴۸۸۰
سبا فولادی


0۹132958013پزشکی


محمدرسول جلالی فر


روابط عمومی

۰۹397252127


ساره ابراهیمی پور

 


09360767007داروسازی
فاطمه مهرابی

 

روش تحقیق۰۹۱۳0۴۹۶۳۴۳

احمد علینقی

۰۹382115025

مدیریت و اطلاع رسانی


یاسین ثابت

 

امور نشریات


​ 09130457542

محمدرضا رشتاک

 

 

 

 

 

کارگاه ها

09162791139


مرضیه عباس زاده

 

 

 

 

 

 آمار و اطلاعات

09171396782


احسان ایرانمنش

 


 

...................................................................................................................................


ساعت های کاری کمیته تحقیقات: روزهای اداری از ساعت 8 الی 15


مسئول واحد: خانم حیات بخشآدرس دفتر مرکزی:
کرمان،چهارراه سمیه،خیابان ابن سینا ، روبروی کلینیک بعثت  ؛ معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه دوم سمت چپ انتهای راهرو تلفن: 32263790 - 32263775 - 32264225-32263787-034 —

 نمابر: 32263757-034