کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی(فصل نامه اطلاعات دارویی):

1. نشریه شماره 25   قسمت اول

2. نشریه شماره25    قسمت دوم

3. نشریه شماره 25  قسمت سومعناوین مهم