یکشنبه ١٣٩٦/٩/٢٦    EN


سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان : دکتر داود کلانتر نیستانکی

دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان : امیرمحمد ناظری
دانشکده پزشکیایمیل


تلفن


سمت


نام و نام خانوادگی


minamobasher@yahoo.com


09131984563


معاون پژوهشی


دکتر مینا مبشر


hf59ma@gmail.com


09151255702


سرپرست کمیته تحقیقات


دکتر حسین فلاح مهدی آباد


mamad_s47@gmail.com


09141476174


عضو شورای مرکزی


آقای محمد کنده کار قهرمان


m.m.z.of7sky@gmail.com


09368695289


عضو شورای مرکزیمرضیه محمودی


A.alinaghi.langari@gmail.com


09130496343


عضو شورای مرکزی


احمد علینقی لنگری

mohammadrasool.jalalifar@gmail.com
 09132958013 دبیر کمیته تحقیقات
محمد رسول جلالی فردانشکده بهداشت
ایمیل


تلفن


سمت


نام و نام خانوادگی


farzanehzolala@yahoo.com


09134422415

معاون پژوهشی


دکتر فرزانه ذوالعلی


a.shahesmaeili@gmail.com


09133406291


سرپرست کمیته تحقیقات


دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی


marzie666ph@gmail.com


09162791139


عضو شورای مرکزی


خانم مرضیه عباس زاده


jzarei921764021@gmail.com


09175566803عضو شورای مرکزی

 
آقای جاسم زارعی

 


دانشکده دندانپزشکیایمیل


تلفن


سمت


نام و نام خانوادگی


m.torabi.p@gmail.com


09131415238


 سرپرست کمیته تحقیقات


دکتر ملوک ترابی


amirmohamadnazeri95@gmail.com


09138454629


عضو شورای مرکزی


آقای امیرمحمد ناظری


ehsan.iranmanesh13741995@gmail.com


 09171396782

 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
 
ا
حسان ایرانمنشدانشکده پیراپزشکیایمیل


تلفن


سمت


نام و نام خانوادگی


ahmad.fatemi2@gmail.com


09171816826


سرپرست کمیته تحقیقات


دکتر احمد فاطمی


 sabafooladi@gmail.com

09138444880
 
عضو شورای مرکزی

 
خانم سبا فولادی


mehran.zeid@gmail.com


09132797663


عضو شورای مرکزی


آقای مهران زیدآبادی

 
ftm.zarei100@gmail.com
 
09395572632
 
دبیر کمیته تحقیقات

 
خانم فاطمه زارعی


دانشکده پرستاری و ماماییایمیل


تلفن


سمت


نام و نام خانوادگی


j_soltanahmadi@kmu.ac.ir


09133425831


معاون پژوهشی


خانم سلطان احمدی

سرپرست کمیته تحقیقات


دکتر فیروزه میرزاییm.rashtak10@yahoo.com


09130457542


عضو شورای مرکزی


آقای محمدرضا رشتاکsareebrahimi9@gmail.com


09397252127


دبیر کمیته تحقیقات


خانم ساره ابراهیمی


دانشکده داروسازی


ایمیل


تلفن


سمت


نام و نام خانوادگی


mansari1345@yaho.com


09131415342


معاون پژوهشی


دکتر حسن انصاری


hamidrrt@yahoo.com


09366948498


سرپرست کمیته تحقیقات


دکتر حمیدرضا رحیمی


parinaxam@gmail.com


09132476425


عضو شورای مرکزی


خانم پریناز امیری مقدم


 
 09309580740
 
عضو شوای مرکزی
 
آقای امین حیدی


fatemeh_bluelife@yahoo.com


09360767007


دبیر کمیته تحقیقات


خانم فاطمه مهرابی


دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی


ایمیل


تلفن


سمت


نام و نام خانوادگی


okhovati.maryam@gmail.com


09131414828


معاون پژوهشی


دکتر مریم اخوتی

سرپرست کمیته تحقیقات


دکتر اسما صابر ماهانیyasinplus.sabet@gmail.com


09382115025


عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته تحقیقات


آقای یاسین ثابت
دانشکده پزشکی سیرجان

محمد صادق رزاقی

 سرپرست کمیته تحقیقات