اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان پژوهشگر گرامی می رساند از آبان ماه 1395 تمامی طرح های تحقیقاتی باید از طریق
سامانه پژوهان
برای کمیته تحقیقات دانشجویی ارسال گردد.

بدیهی است که به طرح های ارسال شده از طریق ایمیل و ... رسیدگی نخواهد شد.
با سپاس 
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان