مسابقه کتابخوانی
نام *
نام خانوادگی *
شماره دانشجویی *
شماره تماس *
• کدامیک از موارد زیر از جمله وقایع موثر در تدوین اخلاق پژوهش نبوده اند؟


• کدامیک از موارد زیر جزو 4 اصول تصمیم گیری اخلاقی در پژوهشهای سلامت نیست؟


• کدامیک از موارد مورد توجه رعایت جنبه ی عدالت در تحقیقات پزشکی نیست؟


• تنها پزشکان دارای مجوز طبابت بالینی مجاز به انجام کارآزمایی های بالینی از نوع ------- هستند.


• کدامیک از موارد زیر شامل شرایط استثنایی نیست که نماینده ی قانونی فرد میتواند رضایت نامه را امضا نماید؟


• استفاده دارونما تنها در مورد --------- قابل انجام نیست.


• کدامیک صحیح است؟


• در کدام فاز مطالعه ی بالینی پرداخت غرامت به بیمار انجام نمیشود؟


• در صورت بروز کدامیک از موارد زیر فرد شرکت کننده را باید از مطالعه خارج کرد؟


• کدامیک از موارد زیر از اصول تحقیقات بالینی روی کودکان محسوب میشود؟


• تمام موارد ذکر شده در مورد پژوهش بر روی زنان برداری و جنین صحیح است به جز:


• کدامیک از موارد لزوم در روند انجام تحقیقات ژنتیک نیست؟


• انجام کدام دسته از پژوهش های رویان زیر از نظر اخلاقی امکان پذیر است؟


• در مورد پژوهش های مرتبط با پیوند اعضا گزینه ی ----- غلط است.


• در مورد پژوهش های مرتبط با سقط جنین کدامیک منع اخلاقی ندارد؟


• "تلاش دانشمندان در تحقیق و پژوهش رسیدن به حقایق علمی است"این جمله بیانگر کدام اصل بیانیه ی مورتون است؟


• عمل خاتمه ی زندگی اختیار توسط فرد euthanasia))با تکیه بر کدام اصول زیر صورت میگیرد؟


• کدام دسته از تحقیقات زیر از داشتن شرط رضایت اگاهانه معافند؟


• درگزارش belemontکدام یک از اصول زیر به اندازه ی سایرین مورد توجه نیست؟


• کدامیک از گرینه های زیر از ملزومات اخلاقی پژوهش هایی با شرکت کننده های انسانی نیست؟


• کدامیک از وظایف اخلاقی یک پژوهشگر در پژوهش های بالینی نیست؟


• پاسخ منطقی به دو سوال:آیا بیمار میتواند به تنهایی در مشارکت در طرح تصمیم بگیرد و آیا توضیح تمامی خطرات شرکت در پژوهش برای فرد لازم است به ترتیب:


• حداقل خطر ناشی از قبول دارو یا روش درمانی در مطالعه های غیر درمانی علوم پایه و درمانی چقدر است(به ترتیب):


• کدامیک از موارد زیر جزو موارد لازم برای به حداقل رساندن خطر ناشی از مطالعه نیست؟


• کدامیک از موارد زیر در مورد تجزیه و تحلیل های اقتصادی یک پژوهش از نظر اخلاقی قابل قبول می باشد؟پزوهش هایی با علل مالی ...


• در پژوهشهایی که پرتوهای یون ساز مورد استفاده قرار میگیرند رعایت کدام نکته ضروری نیست؟


• کدامیک از موارد زیر در مورد پژوهشهایی که خون گیری در آنها ضروری است اشتباه می باشد؟


• کدامیک از اقدامات تهاجمی زیراحتمالا" تنها به علت پژوهش توجیه انجام ندارد؟


• حداقل مدت زمان ورود بیماران به یک مطالعه ی جدید از خروج از مطالعه ی قبلی مستلزم وقت و تلاش زیاد بیمار بوده چقدر است؟


• امکان مشارکت فرد به طور همزمان در دو مطالعه از نظر اخلاقی.....


لازم به ذکر است جواب نادرست دارای امتیاز منفی می باشد.