ثبت نام دوره های زبان انگلیسی
نام
نام خانوادگی
شماره دانشجویی
رشته
مقطع تحصیلی
دانشکده/بخش
ایمیل
موبایل
تمایل به آزمون تعیین سطح
توجه بفرمایید در صورت عدم تمایل جهت آزمون تعیین سطح شما به طور پیش فرض در سطح مقدماتی یا Elementry ثبت نام خواهید شد.